SarayMedya.com 'Sarayönü'nün Rehberi'

FAİZ HARAMDIR

A. Kadir Örs

30 Temmuz 2013, 14:35

A. Kadir Örs   |  orskadir42@hotmail.com

Çeşitli ziyaretlerde, dost sohbetlerinde, insanların faiz hakkında sıkça sordukları sorular bu konuyu yazmama vesile oldu.

Efendim faiz yenir mi? Bankaya para yatırılır mı? Kredi alınır mı? Bankalar tarafından verilen kredilerle alınan hayvanların hükmü nedir?  ve diğer ticari konularda onlarca soru ile muhatap oluyoruz.

Karşılığında bir menfaat şart kılınan her türlü borç fâizdir.

Faiz olan bir işleme, faiz değil demek küfürdür.

Faiz olmayan bir işleme de, faizdir demek sakıncaları beraberinde getirir. İnsanları ekonomik yönden ticari hayatta sıkıntıya sokar.

Faiz olmayan hususları da faiz kapsamına almak, faiz gibi değerlendirmek gayri Müslimlerin ekmeğine yağ sürmektir. Ticarette Yahudi tüccarlara yem olmaktır.

Kuru sofuluk veya ham softalık yapıp faiz olmayan hususlara faiz mührünü vurmak cehaletini izhardan başka şey değildir.

Cahilin sofusu şeytanın maskarası olur. Önce ilim sonra ihlas ile beraber amel gerekir.

Bir şahıs veya topluluk hakkında konuşurken dikkatli olmak, kesin bilmediğimiz mevzularda hüküm yürütmemek doğru olan davranıştır. Falan kimse faize helal diyormuş. Kim demiş? Duydum. Kimden duydun? Hatırlamıyorum. O zaman sus be kardeşim.

Faiz haramdır. Helal diyen kendisini İslam çerçevesinin dışına iter.

Müslüman olup da faize helal diyen bir insan bütün inanç değerlerini gözden geçirmelidir.

Her şeyden önce faizin tarifini yapmak ve hangi muamele faiz olur veya hangi muamele faiz olmaz bunları iyi bilmek icap ediyor.

Faiz, Bir para alacaklısının, borçlusundan istediği ve ana paraya eklenmesi gereken para miktarıdır. Kazanç getirmesi için yatırılan bir paranın yıllık olarak önceden belli olan, ana paranın üzerindeki fazlalıktır. Klâsik manasıyla fâiz, ödünç para alanın, aldığı parayı kullanmadan dolayı ödünç verene ödediği fazla bedeldir. 

 Bir başka ifadeyle faiz: İki Müslüman arasında cereyan eden alış verişte aynı cinsten olan mal veya paradaki artıştır.

Dünyâ da tek bozulmayan ilâhî din olan İslâmiyet’in ana kaynaklarında; fâizin ne olduğu, inananların bu âfete bilerek veya bilmeyerek düşmemeleri için çok geniş olarak izah edilmiştir.

Kur’ân-ı kerîmin birçok âyet-i kerîmesinde bu yasak açıkça anlatılmaktadır:

Fâiz yiyen kimseler, kendisini şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa, mezarlardan öylece kalkarlar. Bu halde olmaları, “Alış veriş aynen fâiz gibidir.”, demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alış verişi helal ve fâizi (ribayı) haram kılmıştır. Bundan böyle, kim kendisine Rabbinden bir öğüt gelip fâiz yemekten sakınırsa, daha önceki fâiz ona bağışlanır ve bundan sonra onun işi (af edilişi) Allah’a aittir. Kim de haram olan bu fâizi helâl diye yemeye dönerse, işte onlar Cehennemliktir. O ateşte ebedî olarak kalacaklardır. (Bakara sûresi: 273)

Allah-ü teâlâ, fâizle geleni mahveder ve sadakaları (zekâtları) verilen malı arttırır. (Bakara sûresi: 276)

Ey îmân edenler! Fâiz yemeyin. (Âl-i İmrân sûresi: 130)

Yok eğer bu fâizi terk etmezseniz, biliniz ki, Allah’a ve Peygamberine karşı harbe girmişsiniz. Eğer fâiz almaktan tövbe ederseniz, ana paranız sizindir. Böylece ne zâlim olursunuz, ne de zulme uğramış bulunursunuz. (Bakara sûresi: 279)

Peygamber efendimiz bu hususla ilgili olarak buyurdular ki: Hiçbir mal fâizle artmaz ve hiçbir mal sadaka vermekle azalmaz.

Mirac gecesi, bir takım insanları bana gösterdiler, karınları ev gibi idi. İçleri yılan dolu olup, dışarıdan görünüyorlardı. Ey Cebrail bunlar kimlerdir, dedim. Fâiz yiyenlerdir, dedi.

Devamı haftaya inşallah.