CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KAMPÜS AÇIK

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

21 KALEM MEYVE VE SEBZE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/498346
1-İdarenin
a) Adı:CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KAMPÜS AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:SARITOPALLI MAHALLESİ KONYA EREĞLİ CADDESİ 10.km NO:1690/D ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAVŞAĞI EREĞLİ / KONYA EREĞLİ/KONYA
c) Telefon ve faks numarası:0(332) 717 00 64 - 0(332) 717 00 65
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:21 KALEM MEYVE VE SEBZE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:21 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SARITOPALLI MAHALLESİ KONYA EREĞLİ CADDESİ 10.km NO:1690/D ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAVŞAĞI EREĞLİ / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi:İhtiyaçları doğrultusunda 01/07/2023-31/12/2023 tarihleri arasında yazılı ve sözlü talebi ile peyderpeyi şeklinde teslim alınacaktır. Bütün ürünler teknik şartnameye göre teslim alınacak beğenilmeyen ürünler aynı gün içeresinde yenisi ile değiştirilecektir. İdare malın %20 eksik yada fazlasının alıp almamakta serbestir. İhtiyaç duyulan ürün miktarları ,gerçekleşmesi beklenen tahmini miktarlar olduğundan herhangi bir nedenle(olası tahliyeler, mevcudun düşmesi ,olağanüstü hal vb.)alımı yapılamayan ürünler için ihale uhdesinde kalan firmalar idaremizden hiçbir şekildi hak talep edemez.
d) İşe başlama tarihi:01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):EREĞLİ KONYA KAMPÜS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İDARİ BİNA SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeye ait bilgileri Yeterlik Bilgiler Tablosunda beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836123