KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Aşağı Pınarbaşı

45521

3

17.399,75

Tam

Arsa

6 Kat Blok Mesken Sahası

Emsal: 1.00

102.660.000,00 TL.

3.079.800,00 TL.

1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksitte

15.10

Plan Notları :

Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulün plan notu imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.

Not :

1.Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV’den muaftır.

2. Kentsel tasarım rehberi www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.

3. Emsal:1,00

4. Taks:0.35’i geçemez.

5. Y ençok 6 kat.

6. Konut altı ticaret yapılamaz.

7. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alana özel hazırlanacak olan “Kentsel Tasarım Rehberi” dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

8. Yapı ruhsatı düzenlenmeden önce Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun uygun görüşü alınarak Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması zorunludur.

9- İmar çapında belirtilen değer (Emsal) maksimum değeri ifade etmektedir.

10-Söz konusu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhale, 25.06.2024 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 25.06.2024 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mh. Millet Cd. No:14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1 Dilekçe,

7.2 Tebligat için adres beyanı,

7.3 Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

7.3.2 İmza beyannamesi,

7.4 Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4931-4956

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045485