TIBBI MALZEME SATIN ALINACAK

KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM CİHAZI KULLANIMI - OTOMATİZE KAN KÜLTÜRÜ CİHAZI KULLANIMI - HAZIR BESİYERLERİ - BOYALAR VE E-TEST ALIMI

S.B.Ü KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM CİHAZI KULLANIMI-OTOMATİZE KAN KÜLTÜRÜ CİHAZI KULLANIMI - HAZIR BESİYERLERİ - BOYALAR VE E-TEST ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/970776

1-İdarenin

a) Adı

:

S.B.Ü KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi

:

BEYHEKİM MAH. DEVLETHANE SOKAK NO:2 42060 YAZIR SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3322243454 - 3322243332

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM CİHAZI KULLANIMI-OTOMATİZE KAN KÜLTÜRÜ CİHAZI KULLANIMI-HAZIR BESİYERLERİ-BOYALAR VE E-TEST ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tam Otomatik Bakteri/Maya İdentifikasyon Ve Duyarlılık Test Sistemi 8000 Test Kullanıma Hazır Besiyeri 35.000 Adet Minımal İnhibitör Konsantrasyonu (E Test İle) 800 Adet Gram Boya Seti 36 Takım Kan Kültürü(AEROB-ANAEROB) Otomatik Sistem 9000 Test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Konya Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi Laboratuvar Sarf Deponun Gösterdiği yerlere kurulacak ve getirilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme 01.01.2024 tarihinde işe başlanacak olup, 31.12.2025 tarihinde sona erecektir. Yüklenici, işe başlama tarihi ile işin son bulacağı tarihler arasında, uhdesinde kalan kitleri, setleri, ve sarf malzemeleri ilgili birimin veya İdaremiz İhale Biriminin EKAP üzerinden tebligat yapması, e-mail veya fax yoluyla sipariş mektubu gönderdiği tarihten itibaren 10 (gün) iş günü içerisinde teslim edecek olup, sözleşme sonuna kadar kitleri, Setleri ve sarf malzemeleri peyder pey teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024 tarihinde başlayacak olup 31.12.2025 tarihinde bitecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Konya Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi İdari Bina Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1
. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" bilgilerini yeterlilik belgesinde beyan edecektir.
4.1.2
. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1
.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (Üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (Üretici/İthalatçı) ise kendilerine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (TC Sağlık Bakanlığının ilgili veb sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB/ÜTS kayıtları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
b- İsteklilerin teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair kapsamdışı beyanına ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
4.3.2
. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) İstekliler; teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu, Kitin tam ismi, üretici firma ismi ve üretildiğini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
2) Kurulacak cihaz ve sistemlerle ilgili; teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren "Şartnameye Uygunluk Belgesi" yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
3) İstekliler, cihazda kullanılacak olan kimyasalla ait MSDS (Malzeme Bilgi Formu)'nu yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
5
. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: : ILN01897047